Bouwen aan de toekomst

Specialist in Nieuwbouw, funderingsherstel en verbouw.

Eerste hulp bij funderingsherstel
onze specialisatie

De fundering is een belangrijk element van uw woning, bedrijfspand of ander gebouw. Dit element zorgt er namelijk voor dat het gewicht van de constructie of het gebouw wordt overgedragen op de ondergrond. Zonder een fundering staat een gebouw niet sterk en kunt u deze dus ook niet veilig noemen. Dit betekent uiteraard ook dat wanneer de fundering van uw woning, bedrijfspand of ander gebouw gebreken vertoont, hier het best zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden dient te worden. Zo voorkomt u torenhoge kosten en eventuele gevaarlijke situaties. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over soorten funderingen, het herkennen van funderingsproblemen én het uit laten voeren van een funderingsonderzoek. Maar ook over de oorzaken van funderingsproblemen, hoe u de fundering kunt laten herstellen en de bijbehorende kosten.
Naar contact

Wij zijn trots
op onze projecten

Elk project dat wij mogen uitvoeren voor onze klanten is er een waar wij trots op zijn. Hieronder een selectie van enkele projecten die wij voor u willen uitlichten.

Welke soorten funderingen zijn er?

De fundering is een belangrijk element van uw woning, bedrijfspand of ander gebouw. Dit element zorgt er namelijk voor dat het gewicht van de constructie of het gebouw wordt overgedragen op de ondergrond. Zonder een fundering staat een gebouw niet sterk en kunt u deze dus ook niet veilig noemen. Dit betekent uiteraard ook dat wanneer de fundering van uw woning, bedrijfspand of ander gebouw gebreken vertoont, hier het best zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden dient te worden. Zo voorkomt u torenhoge kosten en eventuele gevaarlijke situaties. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over soorten funderingen, het herkennen van funderingsproblemen én het uit laten voeren van een funderingsonderzoek. Maar ook over de oorzaken van funderingsproblemen, hoe u de fundering kunt laten herstellen en de bijbehorende kosten.

Fundering op staal

Dit type fundering wordt ook wel rechtstreekse fundering genoemd. Een fundering op staal wordt op een stevige en draagkrachtige ondergrond geplaatst, ongeveer 1 à 2 meter onder het maaiveld. De constructie of het gebouw is in dit geval op de grondlaag geplaatst en staat dus niet op heipalen. Dit betekent dat een vaste ondergrond zeker een vereiste is. In de meeste gevallen bestaat deze grondlaag uit zand, harde klei of stijve leem. Fundering op staal kan ook problemen met zich meebrengen. Denk hierbij onder andere aan gebrek aan draagkracht, te hoge belasting en bodeminklinking. Mocht u hier onverhoopt last van krijgen, kunt u ervoor kiezen uw fundering op staal te versterken.

Paalfundering

Bij een fundering op palen wordt het gewicht van het gebouw en de daarop uitgeoefende krachten via palen overgebracht naar de dragende ondergrond. Dit funderingstype wordt toegepast wanneer de draagkrachtige laag zich te diep onder het maaiveld bevindt voor een fundering op staal. De palen dienen een lengte te hebben minimaal tot de draagkrachtige laag. Heipalen zijn meestal van hout of van voorgespannen/gewapend beton gemaakt. Vaak voorkomende funderingsproblemen bij paalfundering zijn: uitvoeringsfouten, droogstand van de palen, te hoge belasting, palenpest en negatieve kleef.

De zwevende vloerplaat

Dit betreft de algemene funderingsplaat. Hierbij wordt de belasting gelijkmatig verspreid over een grote oppervlakte. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van gewapend beton dat wordt gestort op een afgegraven draagkrachtige ondergrond. De zijkanten worden vervolgens van een vorstrand voorzien.

Pijlerfundering

Dit funderingstype wordt ook wel poerenfundering genoemd. Meerdere gewapend betonnen blokken (poeren) vormen de basis van deze fundering. Onder de muren van het gebouw worden gewapend betonnen balken geplaatst die de belasting door zullen geven aan de poeren.

Funderingsproblemen zelf herkennen?

Met name wanneer er sprake is van een zware constructie is de kans op funderingsproblemen redelijk aanwezig. Echter komen problemen met de fundering van woonhuizen ook regelmatig voor. Gelukkig kunt u funderingsproblemen vrij gemakkelijk zelf herkennen aan de hand van een aantal opvallende verschijnselen. Trek bijvoorbeeld aan de bel wanneer u scheuren in het plafond, vloer of de muren aantreft. Ook diverse signalen van verzakking kunnen duiden op funderingsproblemen. Denk hierbij onder andere aan klemmende ramen en deuren en een schuin aflopende vloer. Wanneer uw woning zich lager bevindt dan de straat (hoogteverschil tussen stoep en woning) is de kans redelijk aanwezig dat er sprake is van een funderingsprobleem. Wees verder ook op uw hoede wanneer u lekkages van goten op de scheidingsmuur en/of spanningsbarsten in de hoeken van uw raam aantreft.

Een funderingsonderzoek laten uitvoeren

Om erachter te komen of het nodig is om uw fundering te vervangen, dient u eerst een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Echter kan een funderingsonderzoek niet alleen van belang zijn wanneer u eventuele funderingsproblemen herkent. Zo is het bijvoorbeeld ook verstandig om meer te weten te komen over de staat van de fundering bij de ver- of aankoop van een woning, een ingrijpende verbouwing of een uitbreiding met extra verdieping.

Hoe ziet een funderingsonderzoek eruit?

Tijdens een funderingsonderzoek wordt de kwaliteit van de fundering vastgesteld. Zo wordt gekeken naar de opbouw van de constructie en de kwaliteit van de materialen. Het onderzoek begint met een aantal belangrijke metingen, zoals de vloerwaterpassing en lintvoegmeting. Aan de hand van deze metingen krijgt u meer inzicht in de mate waarin de zakking heeft plaatsgevonden. Geven de metingen geen optimale duidelijkheid over de staat? In dat geval worden nog graafwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de hardheid van het hout getest wordt d.m.v. een specht (inslagpen die aangeef hoe ver het hout aangetast is er, kan eventueel ook een monster genomen worden van het materiaal. Dit kan vervolgens in het laboratorium worden getest. Overige werkzaamheden die te pas (kunnen) komen bij een funderingsonderzoek zijn: het raadplegen van archiefinformatie en het uitvoeren van een grondige inpandige inspectie en gevelinspectie. Na het onderzoek worden alle gegevens vastgelegd in een rapportage.

Funderingsonderzoek kosten

De funderingsonderzoek kosten kunnen hoog oplopen en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo spelen bijvoorbeeld de grootte van de oppervlakte en het aantal te keuren eigendommen mee. Dient de fundering van de woning van uw buren bijvoorbeeld ook onderzocht te worden? In dat geval kan het voordelig zijn om het funderingsonderzoek gezamenlijk uit te laten voeren. De gemiddelde funderingsonderzoek kosten voor één woning kunnen variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro. Betrekt u een tweede woning (van de buren) bij het onderzoek, dan wordt het totaalbedrag gemiddeld met 500 tot 1.000 euro verhoogd. Wilt u aanspraak maken op een (gedeeltelijke) subsidie? Neem in dat geval voor meer informatie contact op met de gemeente of stad waarin u woonachtig bent of je daar in aanmerking voor komt.

De oorzaken van funderingsproblemen

Funderingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak van funderingsproblemen is een daling van de grondwaterstand. Dit gebeurt onder andere door bouwputten, lekke riolen, verlaging van het oppervlaktewater, bodemdaling en te laag afgestelde drainages. Door de daling van het grondwaterpeil komen de houten heipalen en het langshout van de fundering droog te staan. Hierdoor tasten zowel bacteriën (oorzaak van bodemdaling en palenpest) als schimmels (oorzaak van paalrot) de fundering aan. Ook gebouwen met een fundering op staal krijgen het in dit geval te verduren. De klei droogt bij een daling van het grondwaterpeil namelijk in en wordt instabiel.

Andere veelvoorkomende oorzaken zijn: een te hoge belasting, gebrek aan draagkracht, uitvoeringsfouten, te korte palen, trillingen van bouw- en/of heiwerkzaamheden, uitgravingen, droogstand of wateroverlast, het (tijdelijk) onttrekken van grondwater, inklinking van kleilagen wat leidt tot het naar beneden trekken van funderingspalen, ongelijke fundatie aanlegdieptes, geroerde grond, beschadiging door planten(wortels) en een stijging/het uitzetten van de bodem.

Hoe is de fundering te herstellen?

Het herstel van de fundering kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:

Een paalkopverlaging met betonnen opzetstuk

Hierbij worden de paalkoppen afgezaagd en tot een halve meter onder de laagst bekende grondwaterstand vervangen door beton. Deze methode kan alleen toegepast worden op houten paalkoppen die door droogstand zijn aangetast (dus niet door schimmels of bacteriën). Zo kan men de bestaande fundering verstevigen.

Een nieuwe fundering (tafelfundering)

Men plaatst nieuwe palen. Hierop wordt een nieuwe vloer van beton gestort die ondersteuning biedt d.m.v. inkassingen in de dragende muren. Zo kan men een nieuwe fundering onder een bestaande muur maken, waardoor de vloer het gebouw gaat dragen.

Een nieuwe fundering met randbalken

Men plaatst rondom de woning nieuwe funderingspalen. Deze worden vervolgens middels betonbalken verbonden. Door middel van inkassingen in de gevels wordt het gebouw gedragen door de nieuwe randbalk.

Overige methoden van funderingsherstel zijn: een kelder met nieuwe hei-/schroefpalen en het verbeteren van de grond (dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd).

Een oplossing realiseren in zeven stappen

Stap 1. Na constatering van bepaalde symptomen (scheuren in de gevels, scheefstand van de woning en/of klemmende deuren) kunt u het best zo snel mogelijk contact opnemen om een funderingsonderzoek uit laten voeren.

Stap 2. Na deze inspectie en het opstellen van een rapportage wordt een plan van aanpak gemaakt.

Stap 3. Dit plan wordt na overleg verder uitgewerkt, waarna een passende offerte wordt opgesteld.

Stap 4. Wanneer de offerte is goedgekeurd, gaat het hele funderingsherstelproces van start. Dit begint met het maken van tekeningen en berekening voor de vergunningsaanvraag.

Stap 5. Indien van toepassing worden verscheidene grondonderzoeken uitgevoerd t.b.v. het afvoeren van uitkomende grond.

Stap 6. Het laten maken van een sondering om zo de perfecte lengte van de palen te kunnen bepalen.

Stap 7. Nadat de vergunning is verleend, gaat de uitvoering van de werkzaamheden van start en wordt uw fundering weer in orde gemaakt.

De kosten van een funderingsherstel

Wat kost een funderingsherstel? De kosten van een nieuwe fundering voor uw woning kunnen erg variëren. Wanneer we het hebben over een nieuwe fundering en bijbehorende kosten, spelen twee factoren een grote rol. Dit betreft het aantal benodigde funderingspalen en de lengte van deze palen. Omdat het bij funderingsherstel meestal om maatwerk gaat, spelen een heleboel facetten mee in de prijsopbouw. Zo worden zaken als vergunningaanvraag, funderingsonderzoek, het maken van nieuwe ontwerp- en maattekeningen, leges, werkterrein inrichting, constructie berekeningen, grondonderzoek, opruimen en afvoeren van materiaal, sonderingen en actuele materiaalprijzen ook meegenomen in de prijsberekening. Verder spelen eventuele werkzaamheden zoals het verwijderen van vloeren, uitgraven, wapening en beton, het aanbrengen van heipalen of schroefpalen en het herstellen van scheuren ook een rol bij de prijsbepaling van het funderingsherstel.

Wat kost mijn fundering herstellen?

Een fundering vernieuwen kan een hoop geld kosten. Maar wat kost een nieuwe fundering per m2 dan precies? De kosten om uw fundering te herstellen zijn afhankelijk van het type funderingsherstel. Wordt gekozen voor paalkopverlaging? In dat geval zal de meterprijs goedkoper worden wanneer het om meer meters gaat. Zo kan de meterprijs variëren van € 3.000,- per m1 voor kleine oppervlaktes tot € 750,- per m1 wanneer het om een groot pand gaat. Echter zijn dit slechts richtprijzen. Omdat elk pand anders is dient het individueel geïnspecteerd te worden om een passende prijs op te stellen. Wordt gekozen voor een tafelfundering? Ook in dat geval zijn de fundering kosten per m2 afhankelijk van de grootte van de oppervlakte. De richtprijzen hiervoor betreffen € 3.000,- per m2 bij kleine oppervlaktes en € 750,- per m2 bij grote oppervlaktes. Een fundering vervangen kan oplopen in de kosten, maar dient per gebouw individueel berekend te worden. Wilt u graag meer informatie over hoeveel de kosten voor uw funderingsherstel zullen bedragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! Wij komen graag bij u langs.
Funderingsherstel nodig?

Hulp nodig?

Heeft u een (droom)project in gedachten en bent u benieuwd hoe wij u hier bij kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Aannemingsbedrijf W. Visser en Zn. B.V. Samen met u zullen we bespreken wat er mogelijk is voor uw project. U kunt ons ten aller tijde bereiken op: 0180 - 681431

Contact informatie

Aannemingsbedrijf W. Visser en Zn. B.V.
Harmanshoeve 1
2935 AT Ouderkerk aan den IJssel

Telefoon:
0180 - 681431

E-mail:
info@aannemingsbedrijfwvisser.nl

Volg ons

En blijf up-to-date